Travis Mewhirter-Tri Bourne-Waiakea

This photo is taken by Michael Gomez.